martes, 19 de marzo de 2013

0 KAPAS VALENCIA / Mayo / Convocatòria Micrometratges en lowtech

Convocatòria
Micrometratges en lowtech: Amics del píxel


La desmaterialització de l'obra artística és una ferramenta d'emancipació creativa. Qui no necessita res, no depèn de ningú, per això aquest segle passat ha sigut el de la investigació cap a models desmaterialitzats, al temps que es fugia d'un art autònom i abstret en si mateix per a inserir l'art en la vida.
Al temps, la democratització tecnològica permet que la producció artística i cultural estiga a l'abast de tothom.
Amb aquest enfocament, El Col·lectibo proposa, des de l'edició valenciana del festival itinerant KAPAS (perfomative antisystem film festival), una convocatòria de cinema desmaterialitzat. Demanem micrometrages lowtech, d'un màxim d'un minut de duració, gravats amb càmera de baixa resolució (càmeres de mòbil, webcam, etc.) per que es veja bé el píxel.
Per a enviar el micrometratges poseu-vos en contacte amb nosaltres per e-mail a (elcol.lectibo@gmail.com) abans del 10 de maig. Tot el material rebut serà considerat cultura lliure, es podrà difondre, comunicar i es mostraran lliurement, i passarà a formar part d'un arxiu públic.

Les obres es mostraran públicament en el festival KAPAS, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de maig de 2013 a l'Octubre CCC (carrer San Ferran 12, València). Després se cediran a l'arxiu del festival per al seu ús i difusió públics en posteriors edicions. Hi haurà documentació per a tots els participants.

---------------------------------

The dematerialization of the artwork is a creative tool of emancipation. Who does not need anything, do not depend on anyone, that’s why this last century has been the research into dematerialized models, trying to escape from the selfish art to another art involved in the idea art and life. Democratizing technology allows the artistic and cultural production within the reach of everyone.
El Col · lectibo proposes, from the itinerant festival Valencia edition of Kapas (perfomative antisystem film festival), a dematerializate film call. We ask for micrometrages lowtech, a minute long maximum, filmed with low resolution camera ( phone’s camera, webcam, etc..) So we can enjoy good pixel.
To send micrometrages get in touch with us by e-mail (elcol.lectibo@gmail.com) before 10 May. All material received will be considered free culture, disseminate and manage freely, and it will become part of a public data base.

The works will be displayed and publicited on Kapas festival, to be held on 15, 16 and 17 May 2013 in Octubre CCC (San Ferran street 12, Valencia). Then the file will be transferred from the festival for public dissemination and use in subsequent editions. There will be documentation for all participants.

---------------------------------

La desmaterialización de la obra artística es una herramienta de emancipación creativa. Quien no necesita nada, no depende de nadie, por eso este siglo pasado ha sido el de la investigación hacia modelos desmaterializados, al tiempo que se huía de un arte autónomo y ensimismado para insertar el arte en la vida.
Hoy en día, la democratización tecnológica permite que la producción artística y cultural esté al alcance de todo el mundo.
Con este enfoque, El Col·lectivo propone, desde la edición valenciana del festival itinerante KAPAS (perfomative antisystem film festival), una convocatoria de cine desmaterializado. Pedimos micrometrages lowtech, de aproximadamente un minuto de duración, gravados con cámara de baja resolución (cámaras de móvil, webcam, etc.) para que podamos disfrutar bien del pixel.
Para enviar los micrometrages poneros en contacto con nosotros por e-mail (
elcol.lectibo@gmail.com) antes del 10 de mayo. Todo el material recibido será considerado cultura libre, pudiéndose copiar, difundir y manejar libremente, y pasará a formar parte de un archivo público.
Las obras se mostraran públicamente en el festival KAPAS, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo de 2013 en el Octubre CCC (calle San Ferran 12, Valencia). Luego se cederán al archivo del festival para su uso y difusión públicos en posteriores ediciones del mismo. Habrá documentación para todos los participantes.

El Col·lectibo. Laboratori antagònic, resistència cultural, pràctiques artístiques, processos col·lectius, pensament subversiu i més…

0 comentarios:

Publicar un comentario